Organizacja i zarzadzanie Kurs kwalifikacyjny dla pielegniarek

Na W.

Temat: kurs opieka dlugoterminowa
" />Nie może. Kursy kwalifikacyjne, w których może uczestniczyć położna: 1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. 2. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych. 3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne. 4. Pielęgniarstwo operacyjne. 5. Organizacja i zarządzanie....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=650Temat: kurs opieka dlugoterminowa
" />ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. § 1 ust. 2. Specjalizacje dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach: 1. pielęgniarstwa rodzinnego, 2. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 3. pielęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa położniczego 4. pielęgniarstwa neonatologicznego 5. pielęgniarstwa epidemiologicznego 6. organizacji i zarządzania. § 2 ust. 2. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach: 1. pielęgniarstwa rodzinnego 2. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 3. pielęgniarstwa neonatologicznego 4. operacyjnego 5. epidemiologicznego 6. organizacji i zarządzania.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=650


Temat: Czy położna może brać udział w kursie dot.opieki długotermin
" />Czy położna pracująca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej? Pytanie Czy położna pracująca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej? Kto decyduje o fakcie przyjęcia jej na kurs i czy miejsce kursu (organizator w innym województwie) ma jakieś znaczenie w tym przypadku? Odpowiedź odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2009 r. stan prawny dotychczas nie uległ zmianie Położna pracująca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym a także w innej placówce medycznej nie może uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej, albowiem ten kurs jest przeznaczony dla pielęgniarek. Zawód pielęgniarki i położnej, to - zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) - dwa różne zawody medyczne z przypisanymi im ustawowo kompetencjami. Nie ma znaczenia miejsce, w jakim kurs jest organizowany. Organizator kursu nie powinien zakwalifikować położnej na taki kurs, niezależnie od tego, że miałby on być sfinansowany w całości przez położną. Nawet gdyby się tak zdarzyło, że organizator zakwalifikowałby położną na taki kurs, to i tak nie zostałaby ona dopuszczona do egzaminu, którego zaliczenie uprawniałoby do wykonywania świadczeń w dziedzinie opieki długoterminowej. Uzasadnienie Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Kursy te organizowane są dla tych położnych, których stanowisko wymaga specjalistycznych kwalifikacji oraz tych, które chcą samodzielnie wykonywać określone świadczenia zdrowotne (zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne). Kursy te muszą być jednak związane z wykonywaniem zawodu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.; dalej jako: r.w.d.p.). Jak wynika z § 2 r.w.d.p. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej przeznaczony jest dla pielęgniarek, natomiast kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicznego, operacyjnego, epidemiologicznego oraz organizacji i zarządzania. Alicja Brzezińska, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=888


Temat: Konkursy na stanowiska kierownicze
pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. (poz. 300) Naczelna pielęgniarka - wyższe pielęgniarskie - inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne W żadnym z powyższych aktów prawnych nie wskazuje się na funkcję zastępcy pielęgniarki naczelnej. Poniżej stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 20 września 2006 roku. w sprawie hierarchii stanowisk pielęgniarek i położnych Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach stanowczo odrzuca opracowany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych materiał w sprawie hierarchii stanowisk pielęgniarek i położnych. Uważamy, że zawarte w opracowaniu propozycje nie zostały dostosowane do obowiązującego w Polsce kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej i nie mają logicznego uzasadnienia. Oburza fakt, że samorząd pielęgniarek i położnych, który powinien chronić interesy wszystkich osób w nim zrzeszonych, tworzy regulacje które służyć będą interesom wąskiej grupy pielęgniarek i położnych, wyłącznie magistrom pielęgniarstwa, zamykając innym pielęgniarkom dostęp do stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej, pomimo tego, że częstokroć posiadają one lepsze przygotowanie zawodowe do zarządzania zasobami ludzkimi, np. z racji ukończenia studiów o kierunku organizacja i zarządzanie lub innych mających zastosowanie w działalności podstawowej w zakładach opieki zdrowotnej. Jednocześnie pamiętać należy, że konsekwencją przyjętych rozwiązań będzie utrata pracy przez pielęgniarki i położne, które dotychczas zajmowały ... kształcenie w formie studiów magisterskich jest obecnie podstawowym kształceniem w zawodach pielęgniarki i położnej, uczącym zawodu od podstaw, stąd kwalifikacje zawodowe osób kończących obecnie studia magisterskie są nieporównywalnie mniejsze niż osób, które ukończyły kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej kilka lub kilkanaście lat temu i które ukończyły inne studia, wiele form kształcenia podyplomowego oraz legitymują się wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Proponowany taryfikator doprowadzi ... Jednocześnie jakikolwiek sens straci prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, skoro ich ukończenie nie będzie pozwalać pielęgniarkom i położnym o ubieganie się na stanowisko np. pielęgniarki/położnej oddziałowej. Stanowczo odrzucamy wprowadzenie takich stanowisk jak: młodszy ... i pielęgniarek już funkcjonujących w systemie. W praktyce, pracodawcy nie będą też zainteresowani wprowadzeniem stanowisk asystenckich, jak również takich stanowisk, jak: zastępca naczelnej pielęgniarki, zastępca przełożonej pielęgniarek/położnych czy zastępca pielęgniarki/położnej oddziałowej. Zawsze będą to bowiem stanowiska o niejasnym zakresie kompetencji, dublujące jednocześnie kompetencje osób zajmujących inne stanowiska pielęgniarskie. Hierarchia stanowisk pielęgniarek i położnych, ze swej istoty powinna określać wyłącznie minimalne kwalifikacje zawodowe, za niedopuszczalne zatem uznać należy w takich przypadkach stosowanie wymogu posiadania stopnia naukowego (np. doktora). Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zwraca uwagę, że zawarte w przedmiotowym materiale wymagania kwalifikacyjne ... i nie mogą być w krótkim czasie wdrożone, jako że pielęgniarki i położne, które legitymują się tytułem magistra pielęgniarstwa/położnictwa i jednocześnie posiadają specjalizację w określonych dziedzinach pielęgniarstwa, wciąż stanowią znikomy procent personelu pielęgniarskiego i położniczego. Uważamy, że należy dążyć do stworzenia prostego i czytelnego taryfikatora kwalifikacyjnego, uwzględniającego polskie realia i dostosowanego do obowiązującego w Polsce systemu kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=513